21 Maj 2020

WEWNĘTRZNE PROCEDURY ORGANIZACJI ZAJĘĆ REWALIDACYJNYCH W WARUNKACH PANDEMII COVID-19

Szanowni Rodzice! Drodzy Uczniowie!

 1. Od dnia 25 maja 2020r. w Szkole Podstawowej w Horyńcu-Zdroju prowadzi się zajęcia rewalidacyjne dla uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, których rodzice zdeklarowali taką chęć.
 2. Dyrektor szkoły opracowuje harmonogram zajęć rewalidacyjnych.
 3. Do szkoły na zajęcia rewalidacyjne przychodzą wyłącznie uczniowie zdrowi.
 4. Każdorazowo przed wejściem do budynku dzieciom mierzona jest temperatura. W przypadku podwyższonej temperatury uczniowie nie zostaną dopuszczeni do zajęć.
 5. Przy wejściu do budynku wszyscy wchodzący obligatoryjnie dezynfekują ręce.
 6. Nauczyciel rewalidacji oczekuje na ucznia przy wejściu i opiekuje się nim do chwili odebrania go przez innego nauczyciela lub rodzica.
 7. Uczeń zgłoszony wyłącznie do udziału w zajęciach rewalidacyjnych jest przywożony/przyprowadzany do szkoły przez rodziców o wyznaczonej w harmonogramie godzinie i po zajęciach rodzice są zobowiązani do jego odebrania.
 8. Uczeń ma posiadać osłonę na nos i usta w drodze do i ze szkoły oraz podczas zajęć.
 9. Uczeń zobowiązany jest przynosić ze sobą swoje przybory, zeszyty i inne materiały wskazane przez nauczyciela rewalidacji.
 10. Nauczyciel wyznacza stałe miejsce pracy uczniowi typu: stolik czy stolik i komputer.
 11. Godzina pracy trwa 60 minut.
 12. Po zakończonych zajęciach stolik, urządzenia i przybory używane w klasie przez ucznia (poza jego własnymi zabieranymi do domu) są dezynfekowane, a sala wietrzona.
 13. Minimalna przerwa w organizacji zajęć w jednej sali wynosi 15 minut.
 14. Nauczyciel prowadzący zajęcia pozostaje w kontakcie telefonicznym z rodzicem i omawia z nim potrzeby ucznia.

 

Horyniec-Zdrój, 20.05.2020r.

 

Procedury opracowane w oparciu o Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 maja 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.