“Pomagamy zwierzętom”

Wśród  wszystkich osób należących do naszej społeczności szkolnej jest wielu przyjaciół zwierząt i osób wrażliwych na los czworonogów.

Podobnie jak w ubiegłym roku w ramach akcji Szkolnego koła PCK „Pomóżmy zwierzętom przetrwać zimę”, postanowiliśmy pomóc bezdomnym zwierzętom w schronisku dla zwierząt w Orzechowcach. Pod koniec listopada zorganizowaliśmy w naszej szkole zbiórkę pieniędzy dla przebywających  tam czworonogów. Efekt akcji był imponujący! Kwotę 550zł. przesłaliśmy na konto schroniska.

Dziękujemy wszystkim za wrażliwość i wsparcie!

Roksana Wałczyk

Problem głodu w świecie -nie chcemy być obojętni!

 

Światowe organizacje zajmujące się problemem  głodu podają, że co 4 sekundy na globie ziemskim jeden człowiek umiera z powodu braku żywności. W sumie z powodu głodu i niedożywienia cierpi około miliarda ludzi na świecie, szczególnie w krajach Afryki, Ameryki Południowej i Azji. Jest to największa klęska humanitarna i moralna współczesnego świata, tym bardziej, że wśród cierpiących     i umierających z powodu głodu jest ogromna liczba dzieci. Mało się o tym mówi obecnie w świecie oglądanym z perspektywy kolorowych reklam i uśmiechniętych twarzy, jednak jest to problem, który powinien zmusić nas wszystkich do działania. Ale aby działać trzeba mieć świadomość potrzeby działania, a tę należy  kształtować w społeczeństwie już od najmłodszych lat. Warto choćby czasami zadać sobie pytanie, co ja mogę zrobić, aby pomóc? Pomagać można na wiele sposobów, ale najprostszy wydaje się ten, gdy należycie poszanuję żywność, chleb, którego mam pod dostatkiem.

Młodzież ze szkolnego wolontariatu PCK podjęła to zadanie wpływania na świadomość  i dzielenia się swoją wrażliwością z młodszymi kolegami i koleżankami. We współpracy z wychowawczyniami klas IIIa i IIIb SP wolontariuszki przygotowały i przeprowadziły dla uczniów krótką prelekcję na temat głodu we współczesnym świecie i wrażliwości na ten problem. Mamy nadzieję, że inicjatywa młodzieży zaowocuje w przyszłości.

PLAN PRACY SZKOLNEGO KOŁA PCK W SZKOLE PODSTAWOWEJ

W HORYŃCU-ZDROJU

ROK SZKOLNY 2018/2019

 

WSTĘP

„Nigdy nie jest tak, żeby człowiek, czyniąc dobrze drugiemu, tylko sam był dobroczyńcą.

Jest równocześnie obdarowywany, obdarowany tym, co ten drugi przyjmuje z miłością.”

Jan Paweł II

 

Szkolne Koło PCK skupia uczniów starszych klas społeczności szkolnej. Praca w kole  polega na dobrowolnym uczestnictwie w szerzeniu idei humanitaryzmu i aktywności przejawiającej się w życiu szkoły oraz na rzecz społeczności lokalnej. Program Szkolnego Koła PCK powstał z myślą o uczniach, którzy swoim działaniem chcieliby pomagać innym, promować idee humanitaryzmu, oświaty i kultury zdrowotnej, zasad bezpieczeństwa            w różnych przejawach życia oraz bezinteresownej pomocy na rzecz drugiego człowieka.                 Propozycje programu są propozycją pożytecznego spędzania czasu wolnego oraz kształtowania postawy empatii wobec innych ludzi i otoczenia, w którym żyją. Program uwzględnia możliwości rozwojowe uczniów, sprzyja rozwojowi ich osobowości.

Program ma na celu zapoznanie uczniów z podstawowymi zasadami udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, unikaniu zagrożeń wynikających z uzależnień, zasadami racjonalnego, zdrowego  stylu życia.  Pozwala uczniom poznać zasady pracy wolontariatu, włączać się w akcje, kwesty organizowane przez PCK na rzecz ludzi potrzebujących pomocy oraz innych potrzeb środowiska, w którym człowiek żyje i powinien zająć określoną postawę.

CELE PROGRAMU

Cele ogólne:  kształtowanie nawyku dbałości o swoje zdrowie i bezpieczeństwo,

 • kształtowanie właściwych postaw i przyzwyczajeń higieniczno– zdrowotnych,
 • zapoznanie z przyczynami, przebiegiem, leczeniem oraz profilaktyką wybranych chorób,
 • propagowanie idei humanitaryzmu i zasad działania Polskiego Czerwonego Krzyża,
 • wyrabianie poczucia odpowiedzialności za własne zdrowie i zdrowie innych,
 • rozwijanie umiejętności współdziałania w grupie,

 Cele szczegółowe:

 • promowanie zdrowego stylu życia,
 • rozbudzanie troski i odpowiedzialności za zdrowie swoje i innych,
 • promowanie pracy wolontariusza wśród uczniów,
 • kształtowanie odpowiedzialności i dbałości o czystość i potrzeby lokalnego środowiska,
 • poznawanie podstawowych zasad udzielania pierwszej pomocy,
 • niesienie bezinteresownej pomocy drugiemu człowiekowi,
 • pomoc zwierzętom.

Przewidywane osiągnięcia ucznia:

 • uczeń zna ideę humanizmu i zna zasady działań Polskiego Czerwonego Krzyża,
 • uczeń rozumie potrzebę działania na rzecz dobra wspólnego,
 • uczeń jest gotowy do przejawienia postawy empatii,
 • uczeń przestrzega zasad bezpieczeństwa, zna zasady udzielania pierwszej pomocy  w nagłych przypadkach,
 • aktywnie włącza się w akcje charytatywne organizowane przez Szkolne Koło PCK,
 • uczeń wie, czym jest wolontariat i jest zaangażowany w bezinteresowną pracę na rzecz drugiego człowieka i środowiska.

 

SZCZEGÓŁOWY PLAN PRACY SK PCK
TERMIN ZADANIA DO REALIZACJI
Wrzesień

 

 

 

1.Spotkanie organizacyjne:

-rekrutacja nowych członków,

-wybór zarządu Koła,

-zapoznanie członków z ideą działalności SK PCK oraz propozycjami pracy na cały rok.

2.Przygotowanie gazetki tematycznej –„Struktura i zadania Międzynarodowego Czerwonego Krzyża”.

 

Październik

 

 

1. Wykonanie gazetki tematycznej: „40-rocznica wyboru Jana Pawła II na papieża”,

2. Wykonanie gazetki tematycznej: „16 X-Światowy Dzień Walki z Głodem”, krótki program edukacyjny na temat głodu na świecie dla uczniów klas I.

3.Zbiórka „pluszaków” dla dzieci z hospicjum w Rzeszowie,

4.Sprzątanie zaniedbanych grobów na cmentarzach gminy Horyniec-Zdrój.

5.Zbiórka zniczy na groby cmentarzy za naszą wschodnią granicą.

 

 

Listopad

 

 

1.22-26 listopada-Dni Honorowego Krwiodawstwa,

-„Krew = życie”- konkurs plastyczny propagujący ideę honorowego krwiodawstwa.

2.Udział w programie profilaktyczno-edukacyjnym: „Chroń dziecięce uśmiechy”- krótki program edukacyjny dla dzieci z klas I,

 

Grudzień

 

 

1.Światowy dzień walki z AIDS”- przygotowanie gazetki tematycznej w holu szkoły.

2.5 grudnia-Międzynarodowy Dzień Wolontariusza-spotkanie członków koła.

3.Zbiórka darów dla osób potrzebujących.

5.Przygotowanie kartek bożonarodzeniowych dla osób samotnych, w tym pensjonariuszy Domu Opieki „Ostoja” w Podemszczyźnie, odwiedziny osób samotnych.

6. „I Ty możesz zostać świętym Mikołajem”- zbiórka podarunków dla dzieci z Domu dziecka i DPS -u w Lubaczowie.

Styczeń

 

 

1.Włączenie się w akcję WOŚP.

2.Zbiórka karmy dla zwierząt ze schroniska w Orzechowcach koło Przemyśla.

Luty

 

 

1.Zbiórka środków na potrzeby misji.
Marzec

 

 

1.Miniszkolenie na temat pierwszej pomocy dla dzieci z kl.IV-V.
Kwiecień

 

 

1.Światowy Dzień Zdrowia-szkolny turniej wiedzy o zdrowiu i zdrowym trybie życia.

2.Wykonanie gazetki promującej zdrowie w holu szkoły.

Maj

 

 

2.8-maja-Dzień PCK-przygotowanie gazetki tematycznej. Obchody tygodnia PCK.

2.31 maja-Dzień Bez Tytoniu -„Nie palę, dbam o zdrowie”. Krótki program edukacyjny dla uczniów klas III.

Czerwiec

 

 

 

1.Zbiórka pieniędzy na potrzeby dziecięcego hospicjum w Rzeszowie-akcja charytatywna „Między nami Jaskiniowcami” pod patronatem wójta gminy Lubaczów.

2.Podsumowanie całorocznej pracy.

 

Zarząd SK PCK

Prezes-Roksana Wałczyk kl.IIIbG

W dniach 7 i 8 czerwca 2018r. społeczność naszej szkoły dołączyła do VII Akcji Charytatywnej „Między nami Jaskiniowcami” pod honorowym patronatem Wójta Gminy Lubaczów Wiesława Kapla, organizowanej przez Zespół Szkolno-Przedszkolny w Baszni Dolnej. Wolontariusze ze Szkolnego Koła PCK przeprowadzili zbiórkę pieniędzy na rzecz Małych Podopiecznych Fundacji Podkarpackiego Hospicjum dla Dzieci w Rzeszowie. 

Zebrano kwotę 550zł.

Pieniądze przekażemy 15 czerwca podczas finału akcji w Zespole  Szkolno-Przedszkolnym   w Baszni Dolnej.

Dziękujemy serdecznie wszystkim, którzy wsparli akcję!

 

Zarząd SK PCK:

Natalia Stopa, Róża Hałabuda, Ewelina Kondrat, Julia Szuper

Z życzeniami w Niepublicznym Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym „Ostoja”

 

22 grudnia 2017r. członkowie Szkolnego Koła PCK w Horyńcu-Zdroju odwiedzili ze świątecznymi życzeniami podopiecznych z Niepublicznego Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego „Ostoja” w Podemszczyźnie. Kartki z życzeniami świątecznymi zostały wykonane własnoręcznie przez uczniów –członków naszego Koła, a wizytę w „Ostoi” złożyły uczennice: Dagmara Wałczyk, Roksana Wałczyk, Natalia Stopa, Wiktoria Jajeśnica, Gabriela Rozner i Weronika Stopyra. Wizyta sprawiła wielką radość osobom tam przebywającym, a nasze dziewczyny zostały serdecznie przyjęte przez pracowników Zakładu.

Dziękujemy!

Zbiórka żywności dla osób potrzebujących

 

15 grudnia 2017r.członkowie Szkolnego Koła PCK ze Szkoły Podstawowej w Horyńcu-Zdroju, w porozumieniu  z Kierownictwem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej przeprowadzili zbiórkę żywności i innych artykułów  dla osób potrzebujących w naszej gminie. Dzięki uprzejmości Kierownictwa sklepu „Euro” oraz horynieckiej „Drogerii” uczniowie mogli przeprowadzić akcję zbiórki w tych sklepach. Dary zostały przekazane osobom najbardziej potrzebujących, dzięki czemu Święta dla nich stały się być może radośniejsze. Zarząd SK PCK dziękuje wszystkim za wrażliwość serca.

Dziękujemy!

Zbiórka pieniędzy na potrzeby Schroniska dla zwierząt w Orzechowcach

 

Członkowie Szkolnego Koła PCK ze Szkoły Podstawowej w Horyńcu-Zdroju w dniach 21 i 22 listopada 2017r. zorganizowali zbiórkę pieniędzy na potrzeby Schroniska dla zwierząt w Orzechowcach koło Przemyśla. Do akcji przyłączyła się cała społeczność Szkoły Podstawowej wspólnie z Rodzicami. Zebrano kwotę 590zł! Zarząd Koła  serdecznie dziękuje wszystkim, którzy zrozumieli potrzebę pomocy zwierzętom, szczególnie w trudnym okresie zimowym.

Dziękujemy!

PLAN PRACY

Szkolnego Koła PCK Szkoły Podstawowej w Horyńcu-Zdroju

 na rok szk. 2017/2018:

 

 1. Organizowanie spotkań członków PCK w ramach :
  • Zapoznania z planem pracy.
  • Planowaniem pracy.
  • Naboru nowych członków.
  • Zapoznania z założeniami i historią PCK.
  • Obchodów „Dni Honorowego Krwiodawstwa”.
 2. Porządkowanie materiałów związanych z PCK .
 3. Wykonanie gazetek ściennych na temat m.in.:
  „Bądź bezpieczny „
  „ Zdrowe odżywianie” „Misje w potrzebie”
 4. Przegląd prasy, książek i materiałów o tematyce zdrowotnej.
 5. Nawiązanie kontaktu z higienistką szkolną ( zorganizowanie spotkania na temat higieny osobistej).
 6. Zorganizowanie spotkania z dziećmi nauczania początkowego -projekcja filmu  o tematyce zdrowotnej.
 7. Współudział w profilaktyce uzależnień .
  • Spotkania z pielęgniarką , honorowym krwiodawcą.
 8. Obchody Dnia Służby Zdrowia . Przygotowywanie inscenizacji o tematyce zdrowotnej.
 9. Nawiązanie kontaktu ze szkolnym Pedagogiem w celu preferowania higieny otoczenia i higieny psychicznej .
 10. Zbiórka odzieży, zabawek, artykułów szkolnych, produktów spożywczych dla potrzebujących.
 11. „Gorączka Złota”, dyskoteka charytatywna, Dni Zdrowego Odżywiania na cele misyjne.
 12. Podsumowanie pracy, rozdanie dyplomów dla najbardziej aktywnych działaczy.

Zdania wychowawcze :

 • Wdrażanie do podstawowych zasad higieny.
 • Profilaktyka uzależnień i chorób zakaźnych.
 • Wdrażanie do przestrzegania zasad bezpieczeństwa.
 • Uwrażliwianie na los i potrzeby drugiego człowieka.
 • Walka z nałogami ( chorobami społecznymi ).

Zarząd Szkolnego Koła PCK w Szkole Podstawowej w Horyńcu-Zdroju w roku szk. 2017/2018:

 

Prezes: Natalia Stopa

Zastępca: Róża Hałabuda

Sekretarz: Patrycja Kupiec

Skarbnik: Ewelina Kondrat

 

Członkowie PCK:

 1. Karolina Basznianin
  2. Gabriela Kiełbasa
  3. Klaudia Maziarz
  4. Gabriela Rozner
  5. Beata Obirek
  6. Anna Gliniak
  7. Jagoda Dobosz
  8. Kinga Wiśniewska
  9. Natalia Chmielowiec
  10. Gabriela Mazurkiewicz
  11. Dagmara Wałczyk
  12. Weronika Stopyra
  13. Roksana Wałczyk
  14. Hubert Basznianin
  15. Anna Starzec
  16. Przemysław Szewczuk
  17. Sylwia Hajdera
  18. Weronika Ważna
  19. Martyna Rabeł
  20. Wiktoria Kołodziej
  21. Julia Szuper
  22. Wiktoria Jajeśnica
  23. Gabriela Dec
  24. Małgorzata Żukowicz
  25. Natalia Rozner
  26. Marcelina Trubas
  27. Ewelina Kondrat
  28. Patrycja Kupiec
  29. Róża Hałabuda
  30. Natalia Stopa
  31. Krzysztof Chmielowiec
  32. Sylwester Burak
  33. Julia Wielgosik
  34. Mateusz Gorzelnik

 

Opiekun Koła: Jolanta Szczerbinin