Projekt W TROSCE O OPTYMALNY ROZWÓJ KAŻDEGO UCZNIA – POPRAWA WARUNKÓW DYDAKTYCZNYCH I JAKOŚCI KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO W SZKOLE PODSTAWOWE W HORYŃCU-ZDROJU

Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 Oś IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie Działanie 9.2 Poprawa jakości kształcenia ogólnego. Jest to projekt konkursowy nakierowany na: kształcenie kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy oraz kreatywności, innowacyjności i pracy zespołowej; tworzenie warunków dla nauczania opartego na metodzie eksperymentu; zwiększenia wykorzystania TIK w procesie nauczania i kształcenia umiejętności informatycznych; wspomagania w procesie indywidualizacji pracy z dzieckiem o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Całkowita wartość 567 051 złotych, przy niefinansowym wkładzie własnym gminy (wynajem sal lekcyjnych). Grupa docelowa: szkoła w zakresie doposażenia w pomoce dydaktyczne, 46 nauczycieli w zakresie specjalistycznych szkoleń, 278 uczniów objętych różnymi formami zajęć pozalekcyjnych rozwijających wiedzę
i umiejętności lub korygujących braki.

Czas realizacji projektu 02.07.2018r. – 30.06.2020r.

Przykładowe doposażenie szkoły: pracownia biologiczna, pracownia geograficzna, fizyczna
i chemiczna; pełne pakiety klocków do nauki robotyki i programowania, roboty do nauki programowania, drukarka 3D, dywan interaktywny, tablice interaktywne z projektorami; specjalistyczne pomoce do pracy na zajęciach terapii logopedycznej, psychologicznej i pedagogicznej oraz specjalistycznej narzędzie do diagnozowania i wspierania stosowania optymalnych metod przyswajania wiedzy.

Przykładowa tematyka szkoleń dla nauczycieli: Kurs zastosowania Planu Daltońskiego w nauczania; E-learning – nowe możliwości kształcenia z wykorzystaniem platformy MOODLE; Kurs wprowadzenia do robotyki; Certyfikowane warsztaty trenera efektywnej nauki; Kurs grafiki komputerowej; Montaż filmowy; Nowe podejście w edukacji przyrodniczej oparte na narzędziach TIK i IBSE;, Eksperymenty , obserwacje i zajęcia terenowe w nauczaniu przedmiotów przyrodniczych; Jak pracować z dziećmi SEN.

Przykładowe zajęcia pozalekcyjne i formy wsparcia dla uczniów: E-learning z wykorzystaniem platformy „Moodle”; Warsztaty „Uczę się efektywnie”; Zajęcia rozwijające i wyrównawcze z matematyki i języka angielskiego z wykorzystaniem TIK; Zajęcia rozwijające z grafiki komputerowej; Warsztaty fotograficzne; Zajęcia z programowania i budowy robotów. Kółka przedmiotowe oparte na eksperymentach, obserwacjach i  zajęciach terenowych; Indywidualna terapia Biofeedback; Trening  Umiejętności Społecznych, Zajęcia prowadzone metodą Daltona; Indywidualna terapia logopedyczna.