Szkolny Program Wychowawczy – Profilaktyczny 2o2o/2o21

PROGRAM-WYCHOWAWCZO-PROFILAKTYCZNY-2019-2020

 

PROGRAM WYCHOWAWCZO-PROFILAKTYCZNY 2018

SZKOLNY ZESTAW PROGRAMÓW NAUCZANIA -2018-2019

INNOWACJA 4 – „W trosce o optymalny rozwój każdego ucznia – poprawa warunków dydaktycznych i jakości kształcenia ogólnego w Szkole Podstawowej w Horyńcu-Zdroju”. Wszyscy nauczyciele od sierpnia 2018 do czerwca 2019r. podnoszą swoje kompetencje na organizowanych w szkole sobotnich szkoleniach. Szkoła została doposażona w sprzęt i nowoczesne pomoce dydaktyczne. Uczniowie wymagający pomocy psychologiczno-pedagogicznej w zależności od potrzeb uczestniczą w indywidualnej terapii biofeedback, w indywidualnej terapii logopedycznej, w treningu  umiejętności społecznych,  zajęciach edukacyjno-terapeutycznych, zajęciach wyrównawczych i rozwijających uzdolnienia z języka angielskiego Na kolejny rok szkolny zaplanowano szereg nowych zajęć rozwijających zainteresowania i uzdolnienia uczniów wszystkich klas szkoły podstawowej. Zaplanowano m. in. kółko biologiczne, geograficzne, fizyczne, chemiczne, matematyczne; zajęcia przyrodnicze z wykorzystaniem metod badawczych, zajęcia z języka angielskiego z wykorzystaniem TIK; zajęcia z budowy i programowania robotów; zajęcia fotograficzne; zajęcia z grafiki komputerowej; klub filmowy, szachowy i scrablle; warsztaty – uczę się efektywnie; e-learning z wykorzystaniem platformy Moodle; spotkania ze sztuką.

Okres realizacji  – rok szkolny 2018/2019 i rok szkolny 2019/2020.

INNOWACJA 3 – OBOWIĄZKOWE ZAJĘCIA WARCABOWE W KLASACH I

Zajęcia warcabowe prowadzone dla uczniów  klas pierwszych mają na celu rozwijać zainteresowania nową grą, której istotą jest samodzielne, logiczne rozumowanie, łączące poszczególne elementy wiedzy w jedną harmonijną całość. Dziecko uczące się gry w warcaby myśli za pomocą wyobrażeń. Rozwija pamięć i uwagę oraz doskonali wyobraźnię wzrokową i koncentrację. Specyfika gry w warcaby wyklucza odtwórcze działanie. Wszelkie próby bezmyślnego naśladownictwa skazane są na niepowodzenie. Uczeń sam kreuje wydarzenia na planszy i ponosi za nie odpowiedzialność. Dzieci uczące się gry w warcaby zupełnie inaczej podchodzą do porażek. Zazwyczaj ponownie starają się rozwiązać określony problem i czynią to aż do skutku, podczas gdy ich rówieśnicy bądź rezygnują z wykonania zadania, bądź też obniżają sobie skalę trudności. Uczestnictwo dziecka w zajęciach warcabowych w dużym stopniu wpływa na kształtowanie tolerancji i właściwej reakcji na niepowodzenia u młodego człowieka, rozwija poczucie obiektywizmu oraz uznawania racji innych dzieci. Gra w warcaby kształtuje charakter i postawy dążenia do sukcesu i samodoskonalenia. Wyrabia poczucie, że wynik gry zależy od samego gracza, od ilości wysiłku wkładanego w grę.

Okres realizacji w klasie Ia i Ib – rok szkolny 2018/2019.

INNOWACJA 2 – OBOWIĄZKOWE ZAJĘCIA NAUKI PŁYWANIA W KLASIE IVa

„Dodatkowe obowiązkowe zajęcia nauki pływania dla uczniów klas czwartych”, które realizują nauczyciele wychowania fizycznego na Krytej Pływalni przy CRR KRUS w Horyńcu-Zdroju po zajęciach szkolnych. W zajęciach uczestniczą  uczniowie klas czwartej. Zgodnie z podpisaną z pływalnią umową, zajęcia  organizowane są w każdy poniedziałek o stałej porze, cyklicznie raz w tygodniu, przez cały rok szkolny i trwają 1,5 godz. Grupą opiekuje się dwóch nauczycieli z uprawnieniami instruktora nauki pływania. Finansowanie innowacji jest podzielone między OP i radę rodziców. Celem innowacji jest wyposażenie wszystkich uczniów w umiejętność pływania co najmniej dwoma stylami.

Okres realizacji w klasie IVa  – rok szkolny 2018/2019.

 

INNOWACJA 1 – UCZEŃ W SZKOLE BEZ TELEFONU – kontynuacja

PROGRAM WYCHOWAWCZO-PROFILAKTYCZNY 2017

SZKOLNY ZESTAW PROGRAMÓW NAUCZANIA – 2017-2018

INNOWACJA 3 – OBOWIĄZKOWE ZAJĘCIA WARCABOWE W KLASACH I

Zajęcia warcabowe prowadzone dla uczniów  klas pierwszych mają na celu rozwijać zainteresowania nową grą, której istotą jest samodzielne, logiczne rozumowanie, łączące poszczególne elementy wiedzy w jedną harmonijną całość. Dziecko uczące się gry w warcaby myśli za pomocą wyobrażeń. Rozwija pamięć i uwagę oraz doskonali wyobraźnię wzrokową i koncentrację. Specyfika gry w warcaby wyklucza odtwórcze działanie. Wszelkie próby bezmyślnego naśladownictwa skazane są na niepowodzenie. Uczeń sam kreuje wydarzenia na planszy i ponosi za nie odpowiedzialność. Dzieci uczące się gry w warcaby zupełnie inaczej podchodzą do porażek. Zazwyczaj ponownie starają się rozwiązać określony problem i czynią to aż do skutku, podczas gdy ich rówieśnicy bądź rezygnują z wykonania zadania, bądź też obniżają sobie skalę trudności. Uczestnictwo dziecka w zajęciach warcabowych w dużym stopniu wpływa na kształtowanie tolerancji i właściwej reakcji na niepowodzenia u młodego człowieka, rozwija poczucie obiektywizmu oraz uznawania racji innych dzieci. Gra w warcaby kształtuje charakter i postawy dążenia do sukcesu i samodoskonalenia. Wyrabia poczucie, że wynik gry zależy od samego gracza, od ilości wysiłku wkładanego w grę.

Okres realizacji w klasie Ia i Ib – rok szkolny 2017/2018.

INNOWACJA 2 – OBOWIĄZKOWE ZAJĘCIA NAUKI PŁYWANIA W KLASACH IV

Od 3 lat szkoła organizuje obowiązkowe zajęcia  nauka pływania dla wszystkich uczniów klas IV na basenie Krytej Pływalni CRR KRUS (wcześniej nauka pływania prowadzona była w ramach zajęć profilowanych). Zajęcia cieszą się dużą popularnością, dzieci nabywają podstawowych umiejętności pływackich. W roku szkolnym 2017/2018 obowiązkowymi zajęciami nauki pływania objęte są również klasy VII.

Celem zajęć jest:

  • Opanowanie podstawowych ćwiczeń i umiejętności poruszania się w wodzie
  • Nauka techniki pływania grzbietem i kraulem, nawrotów zwykłych, skoku startowego, pływania pod wodą
  • Wpajanie zasad zachowania bezpieczeństwa podczas korzystania z akwenów wodnych
  • Rozwijanie zainteresowań sportami wodnym

Okres realizacji w klasie IVa i IVb – rok szkolny 2017/2018.

INNOWACJA 1 – UCZEŃ W SZKOLE BEZ TELEFONU

Przed rozpoczęciem roku szkolnego uchwaliliśmy statut, wprowadzając w nim wspólnie wypracowane zapisy, wg których uczniowie nie przynoszą do szkoły i nie korzystają z telefonów komórkowych, a w sekretariacie szkoły jest służbowy telefon sekretarza szkoły, z którego każdy uczeń może w każdej chwili skorzystać w celu kontaktu z rodzicami. Celem naszej innowacji jest przeciwdziałanie utracie kontroli nad korzystaniem z tego narzędzia przez dzieci i młodzież i zapobieganie fonoholizmowi (problemowi patologicznego używania smartfona), który stanowi poważne zagrożenie dla nauki, zdrowia i życia. Innowacja nie utrudnia uczniom funkcjonowania w szkole, nie ogranicza ich kontaktu z rodzicami, a pozwala na wzajemne rozmowy, dyskusje i wspólne spędzanie przerw międzylekcyjnych.

Innowacja  zaplanowana na czas nieokreślony.