EUROPEJSKI PLAN ROZWOJU SZKOŁY:

Potrzeby szkoły w zakresie podniesienia poziomu jakości pracy są bardzo duże. Europejski Plan Rozwoju Szkoły uwzględnia następujące obszary wymagające poprawy: nowe narzędzia i metody nauczania, zwiększenie kompetencji zawodowych pracowników, zwiększenie mobilności zawodowej, europejski wymiar organizacji jak również doskonalenie umiejętności językowych nauczycieli.

Nasze priorytety to:

  1. Podniesienie umiejętności językowych uczniów oraz uczestników szkoleń, dążenie do wielojęzyczności.
  2. Propagowanie idei uczenia się przez całe życie, wykorzystanie wiedzy nauczycieli z innych krajów w zakresie stworzenia optymalnych warunków pracy dla dzieci również ze Specjalnymi Potrzebami Edukacyjnymi.
  3. Pogłębienie wiedzy o różnorodnych systemach edukacji w Europie, doskonalenie umiejętności zarządzania placówką, wymiana doświadczeń z kadrą zarządzającą szkołami z innych krajów europejskich.
  4. Stosowanie najnowszych metod i technik komunikowania się jak również zaistnienie szkoły na międzynarodowych platformach internetowych, unowocześnienie placówki w zakresie wykorzystania innowacyjnych narzędzi ICT.
  5. Poznanie efektywnych metod pracy z najmłodszymi uczniami placówek, modyfikacja sposobów pracy z dziećmi jak i podniesienie jakości wczesnej nauki języka obcego.
  6. Podniesienie motywacji wśród uczniów, rozwijanie innowacyjności i  kreatywności poprzez stosowanie najnowszych technik i metod nauczania oraz optymalnej organizacji pracy w klasie tak aby dotrzeć do indywidualnej jednostki.
  7. Poszerzanie horyzontów i światopoglądów postawa tolerancji i otwartości wobec innych narodów jak również zdobywanie wiedzy z zakresu historii, kultury, sztuki, polityki innych krajów europejskich.

Działania zaplanowane przez Szkolę Podstawową w Horyńcu Zdroju w ramach współpracy międzynarodowej programu Erasmus+ są następujące. Ważnymi planowanymi zagranicznymi mobilnościami będą wyjazdy  nauczycieli w tym kadry zarządzającej  placówki na kursy językowe English for Teachers (A2, B1) mające na celu doskonalenie umiejętności językowych. Głównym zadaniem nauczycieli jest zdobycie biegłości językowej, mającej przyczynić się do poprawy jakości komunikacji niezbędnej w kolejnych  działaniach projektowych.

Wychodząc naprzeciw konieczności stworzenia  jak najlepszych warunków do nauki i rozwoju dzieciom z SEN, nieustannie poszukujemy nowych narzędzi i metod pracy sprzyjających rozwojowi każdego dziecka.

W naszej szkole pracujemy z dziećmi z następującymi niepełnosprawnościami: intelektualna (w stopniu lekkim i umiarkowanym), ruchowa, słuchowa, autyzm, realizując zasadę  edukacji włączającej. Niezbędną dla nas okaże się wiedza zdobyta przez psychologa szkolnego, specjalistę oligofrenopedagoga pracującego w klasie integracyjnej oraz wychowawcę przedszkola ( logopedę ) na kursie Special Needs Children.

Realizacja projektu dostarczy kluczowych informacji o różnicach w  systemach edukacji , zdobytych nie tylko podczas warsztatów szkoleniowych, ale również obserwacji dokonanych przez uczestników kursu strukturalnego Structured Study Visit to Schools/Institutes & Training Seminar w Belgii. Pobudzi to potrzebę modyfikacji sposobów zarządzanie jak również wzbogaci warsztat pracy. Znajomości nawiązane podczas tego spotkania posłużą współpracy międzynarodowej i wniosą wymiar europejski w pracę naszej szkoły.

Nabycie i poszerzenie  niezbędnej wiedzy do wykorzystania nowoczesnych technologii komputerowych zdobędą uczestnicy kursu

Webpage Design for Educators. Nauczą się oni tworzyć między innymi strony internetowe, platformy edukacyjne, upowszechniać rezultaty pracy w sieci, używać  portali społecznościowych do podtrzymywanie kontaktów, jak i budowania nowych relacji na bazie zawartych znajomości.

Nauczyciele przedszkola poznają nowe trendy i alternatywne metody nauczania przedszkolnego takie jak Montessori czy Waldorfa. Podczas warsztatów zdobędą praktyczne wskazówki do nauki języka angielskiego dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym, oraz stworzenie bazy niezbędnych materiałów do pracy z nimi. Warsztat przygotowuje do pracy zarówno z dzieckiem  jak i z grupą terapeutyczną. Wyposaża w podstawowe narzędzia pracy każdego praktyka i pozwala poczuć się pewniej w kontakcie z najmłodszymi.

Podniesienie poziomu kluczowych kompetencji i umiejętności kadry będzie służył kurs All subject teachers refresher with job shadowing. Uczestnicy kursu będą pracować nad kwestią rozwoju osobistego, kreatywnych metod nauczania oraz motywowania uczniów, poznają kulturę odwiedzanego kraju oraz zacieśnią współpracę między środowiskiem kształcenia i szkolenia a środowiskiem pracy. Wzbogacą swoje doświadczenia poprzez obserwację pracy zagranicznych kolegów.

Angliści to uczestnicy kursu Task Based Learning , którzy poszerzą swoje poglądy poprzez interakcje i generowanie nowych pomysłów jak i krytyczną ewaluację rezultatów tych działań. Będą pracować w grupach i skupiać się na rozwiązywaniu zadań problemowych na zasadzie zaobserwuj, posłuchaj, oceń i wypracuj swoją metodę. Benefity kursu to przede wszystkim wdrażanie nowych europejskich metod motywowania uczniów do nauki języka angielskiego jak również zainteresowanie ich innymi kulturami. Poprzez europejski wymiar szkoleń i dzięki nawiązanym kontaktom z nauczycielami z innych krajów chcemy zachęcić naszych uczniów do doskonalenie umiejętności komunikacyjnych poprzez włączenie w nauczanie języka autentycznych elementów kulturowych korelujących ze stylem życia anglojęzycznych krajów.  Jesteśmy pewni, iż nowo-nawiązane znajomości pozwolą na stworzenie w przyszłości nowych partnerstw oraz projektów.

Udział w projekcie przyczyni się do zwiększenia kompetencji zawodowych nauczycieli w zakresie metod pracy,  innowacyjności, korzystania z europejskich programów edukacyjnych oraz podniesienie efektywności kształcenia kompetencji kluczowych takich jak wykorzystanie technologii ICT oraz posługiwanie się językami obcymi. Ważnym celem podjętych działań będzie osiągnięcie lepszej jakości pracy oraz innowacyjność działań podejmowanych na rzecz uczniów w codziennym funkcjonowaniu szkoły.

Naszym zamierzeniem jest nie tylko udział w kursach, ale również wspólne pogłębianie wiedzy podczas lekcji online z grupami młodzieży z zaprzyjaźnionych europejskich szkół. Pierwsze eksperymenty na tym polu mamy już za sobą  (projekty realizowane na platformie e-twinning, współpraca z uczniami z Włoch, Wielkiej Brytanii, Francji, Bułgarii, Hiszpanii, Rumunii, Niemiec i Litwy w ramach realizacji programu Comenius ). Planujemy wzbogacić  jak również stopniowo zmieniać nastawienie nauczycieli przywiązanych do tradycyjnych  metod pracy poprzez umożliwienie im obserwacji zajęć prowadzonych w sposób innowacyjny i wyposażenie ich w umiejętności i narzędzia umożliwiające taką formułę nauczania. Zdobytą przez nas wiedzę przekażemy na spotkaniach zespołów interdyscyplinarnych zorganizowanych w naszej szkole , a nabyte umiejętności podczas zajęć otwartych prowadzonych w sposób innowacyjny dla innych nauczycieli placówki i innych szkół powiatu.

Jesteśmy przekonani, iż istnieje bezpośredni związek pomiędzy zawodowymi kompetencjami nauczyciela a wynikami edukacyjnymi uczniów. Dlatego też chcemy, aby nauczyciele z naszej placówki ustawicznie rozwijali swoje kompetencje w zakresie komunikacji (w tym w językach obcych), ICT (do wykorzystania w projektach międzynarodowych, wspólnych lekcjach z grupami zagranicznymi, tworzenia Banku Zasobów Dydaktycznych online dla poszczególnych przedmiotów), krytycznego myślenia, rozwiązywania problemów dydaktycznych i emocjonalnych uczniów, zwracania uwagi na różnorodność, współpracę, wyrobienia w sobie nawyku samoewaluacji, identyfikowania zasobów dydaktycznych i przygotowywania na ich bazie materiałów dydaktycznych.

Chcemy, aby nasza szkoła zapewniała przyjazne środowisko do uczenia się, nie tylko na codziennych zajęciach, ale poprzez wyjście ze schematu „kredy i tablicy” tak,  aby dać naszym wychowankom możliwości nabywania wiedzy poprzez interakcje z kolegami i nauczycielami z innych, w tym zagranicznych, szkół. Wykorzystanie ICT przyczyni się do lepszego włączenia wszystkich uczniów w efektywną pracę dydaktyczną (możliwość prowadzenia zajęć na odległość z uczniami chorymi – np. tok indywidualny, nagrywanie lekcji online z możliwością zaznajomienia się lub przypomnienia w domu).