Erasmus + KA1. Edukacja szkolna. Projekt „Doskonalenie umiejętności i rozwój zawodowy nauczyciela kluczem do sukcesu ucznia ”

Nasza szkoła obecnie realizuje projekt programu Erasmus+ w ramach akcji KA1 mobilność kadry edukacyjnej pod tytułem „Doskonalenie umiejętności i rozwój zawodowy nauczyciela kluczem do sukcesu ucznia ”. Zarys projektu powstał po rozpoznaniu potrzeb szkoleniowych kadry pedagogicznej naszej placówki, słabych i mocnych stron szkoły w zakresie metod i treści oraz procesów nauczania, a także organizacji pracy szkoły. Projekt został wysoko oceniony przez Narodową Agencję Programu Erasmus+, otrzymując 91 pkt na 100 i wytypowany do realizacji w terminie 1.06.2016-31.12.2017r.

Głównym celem projektu jest zwiększenia kompetencji zawodowych nauczycieli w zakresie metod pracy,  innowacyjności, korzystania z europejskich programów edukacyjnych oraz podniesienie efektywności kształcenia kompetencji kluczowych takich jak wykorzystanie technologii ICT oraz posługiwanie się językami obcymi, co będzie miało bezpośredni wpływ na  podniesieniu jakości nauczania w szkole podstawowej w Horyńcu- Zdroju.  W projekcie weźmie udział 9 pracowników szkoły: dyrektor i nauczyciele różnych przedmiotów uczący zarówno w przedszkolu jak i w szkole. Są to doświadczeni pedagodzy, podejmujący nowe wyzwania, stale podnoszący własne kompetencje i standardy nauczania.

W trakcie realizacji projektu nauczycieli wezmą udział w kursach metodycznych oraz językowych, a także będą obserwować pracę zagranicznej szkoły partnerskiej w Zwolle, Holandia. Kursy organizowane są przez centra szkoleniowe ITC International w Pradze, ETI na Malcie, English Matters z siedzibą w Hiszpanii i Action School na Słowacji. Pierwszy kurs odbył się w lipcu 2016r. i było to seminarium metodyczne, dotyczące innowacyjnych metod w nauczaniu języka angielskiego. W styczniu 2017r. planujemy udział w kursie dotyczącym tematyki wykorzystywania w pracy narzędzi ICT, w sierpniu 2017r.– w kursie na temat „Specjalne Potrzeby Edukacyjne”, we wrześniu 2017r.– w kursie na temat „Nowe trendy nauczania w przedszkolu”, w październiku 2017r.- w kursie strukturalnym z elementami obserwacji dla nauczycieli wszystkich przedmiotów, a w maju 2017r.– w kursie językowym.

Uczestnicy udoskonalą umiejętności językowe, poznają nowatorskie metody nauczania oraz dzielą się wiedzą z innymi nauczycielami, co uatrakcyjnia proces edukacyjny i wpływa pozytywnie na integrację pracowników szkoły, poprawia współpracę oraz komunikację w jej obrębie. Działania nauczycieli skupią się na poznaniu i adaptacji nowych rozwiązań, przeniesieniu ich na grunt szkoły, wymianie dobrych praktyk, podniesieniu prestiżu szkoły oraz wzmocnieniu jej pozytywnego wizerunku w środowisku lokalnym.

Dzięki nawiązaniu kontaktów z nauczycielami z innych krajów i ich szkołami otworzy się możliwość poznania i adaptacji nowych rozwiązań oraz przeniesienie ich na grunt szkoły. Szkoła zwiększy szanse na udział w projektach międzynarodowych; nauczyciele uczestniczący w kursach wzbogacą tematykę lekcji o wymiar europejski; podjęta zostanie szersza współpraca zagraniczna.

Dzięki zagranicznym kursom nauczyciele wzbogacą swoją świadomość międzykulturową poprzez kontakt z koleżankami i kolegami z różnych krajów Europy oraz poznają ich systemami edukacji. Nowe metody projektowe zachęcą nauczycieli do częstszego stosowania ich w swojej pracy – uczniowie staną się bardziej pewni siebie jak i kreatywni. Stosowanie nowych metod pracy przełoży się na ograniczanie syndromu wypalenia zawodowego nauczycieli oraz podniesienie motywacji uczniów.

Więcej: