Nad  Ceremoniałem Szkolnym czuwają opiekunowie Samorządu Szkolnego, którzy dbają o właściwą celebrację sztandaru i zgodny z ceremoniałem przebieg uroczystości na terenie Szkoły i poza jej murami.

Udział sztandaru w uroczystościach na terenie Szkoły:

1) uroczystości rocznicowe, np. Święto Konstytucji 3 Maja, Narodowe Święto Niepodległości;

2) ceremonia ślubowania klas pierwszych;

3) ceremonia pożegnania klas kończących szkołę i przekazania sztandaru;

4) Dzień Patrona – Święto Szkoły.

Udział sztandaru w uroczystościach poza terenem Szkoły:

1) sztandar może brać udział w uroczystościach rocznicowych, organizowanych przez administrację samorządową i państwową oraz w uroczystościach religijnych;

2) w przypadku, gdy poczet sztandarowy uczestniczy w uroczystościach pogrzebowych lub ogłoszono żałobę narodową, sztandar powinien być ozdobiony czarnym kirem: wstążka czarnej materii zaczyna się w lewym górnym rogu, a kończy w połowie szerokości dolnej, czerwonej materii flagi. Nie jest określona szerokość kiru. Na sztandarze wstążkę kiru przywiesza się w miejscu jego zamocowania na drzewcu od lewej górnej strony do prawej.

Komendy obowiązujące sztandar szkolny:

1) podczas dłuższych przemarszów dopuszcza się możliwość trzymania sztandaru na ramieniu. W czasie uroczystości kościelnych sztandar jest wprowadzany i wyprowadzany bez podawania komend. W czasie wprowadzania sztandaru wszyscy wstają. Poczet przechodzi przez kościół, trzymając sztandar pod kątem 45% do przodu i staje po lewej lub po prawej stronie, bokiem do ołtarza i do zgromadzonych ludzi, podnosząc sztandar do pionu. W trakcie Mszy Św. lub innej uroczystości członkowie pocztu sztandarowego nie klękają, nie przekazują znaku pokoju i nie wykonują żadnych innych gestów, stojąc cały czas w pozycji Baczność” lub „Spocznij”;

2) pochylenie sztandaru pod kątem 45% do przodu w pozycji „Baczność” następuje w kościele  podczas każdego podniesienia Hostii;

3) pochylenie sztandaru następuje również w innych, ważnych okolicznościach:

a) podczas hymnu narodowego;

b) podnoszenia flagi na maszt;

c) podczas opuszczania trumny do grobu;

d) podczas ogłoszenia minuty ciszy dla uczczenia czyjejś pamięci;

e) podczas składania wieńców, kwiatów i zniczy przez wyznaczone delegacje.

Opis zachowania uczniów w trakcie oficjalnych uroczystości :

1) wprowadzenie sztandaru następuje po podaniu komendy przez osobę prowadzącą uroczystość: „Całość baczność! „Poczet sztandarowy sztandar Szkoły wprowadzić!” – uczestnicy uroczystości przyjmują postawę zasadniczą. Poczet sztandarowy wchodzi na miejsce uroczystości. Jeśli droga przemarszu jest wąska, poczet może iść w rzędzie, przy czym osoba trzymająca sztandar idzie w środku. W trakcie przemarszu wszyscy stoją, a sztandar należy pochylić pod kątem 45° do przodu. Poczet zajmuje  miejsce po lewej lub prawej stronie sali, przodem do zgromadzonych i podnosi sztandar do pionu;

2) po wprowadzeniu sztandaru, prowadzący podaje kolejną komendę: Do hymnu!”- odśpiewany zostaje hymn państwowy (zgodnie z istniejącym prawem jest to „Mazurek Dąbrowskiego”). W trakcie hymnu sztandar jest pochylony pod kątem 45°; po odśpiewaniu hymnu prowadzący podaje komendę: „Po hymnie” – uczestnicy uroczystości przyjmują postawę  swobodną;

3) w określonym momencie uroczystości podawana jest komenda: „Do  hymnu  Szkoły!” i odśpiewany jest hymn Szkoły (sztandar pochylony pod  kątem 45°). Po jego odśpiewaniu prowadzący  podaje  komendę: Po hymnie – uczestnicy uroczystości przyjmują postawę swobodną;

4) hymn państwowy wykonywany jest przed hymnem Szkoły w czasie uroczystości państwowych, rocznic świąt narodowych. W innych przypadkach powinien być wykonywany Hymn Szkoły;

5) na zakończenie uroczystości prowadzący podaje komendę: Poczet sztandarowy sztandar Szkoły wyprowadzić!”, zachowanie młodzieży i czynności pocztu są analogiczne do sytuacji wprowadzania pocztu.

Sposób zachowania pocztu sztandarowego.

1)  Sztandarem wykonuje się następujące chwyty:

a) „Na ramię!”: wykonując chwyt „Na ramię”, chorąży prawą ręką (pomagając sobie lewą) kładzie drzewce na prawe ramię i trzyma je pod kątem 45° (w stosunku do ramienia);

b) „Prezentuj!”: wykonując chwyt Prezentuj!” z położenia „Do nogi!”, sztandarowy podnosi sztandar prawą ręką pionowo do góry wzdłuż prawego ramienia. Następnie lewą ręką chwyta drzewce sztandaru tuż pod prawą i opuszcza prawą rękę na całej długości, obejmując dolną część drzewca. Asysta sztandaru w postawie zasadniczej;

c) „Do nogi!”: wykonując chwyt „Do nogi!” z położenia „Prezentuj!” lub z położenia „Na ramię!”, chorąży przenosi sztandar prawą ręką (pomagając sobie lewą) do nogi. Chwyt “Do nogi!” wykonuje się na komendę: „Baczność!”;

2) salutowanie sztandarem wykonuje się z postawy Prezentuj!”, chorąży robi zwrot w prawo skos z równoczesnym wysunięciem lewej nogi w przód na odległość jednej stopy i pochyla sztandar w przód do 45°. Po czasie „salutowania” przenosi sztandar do postawy Prezentuj!”,

3) sztandar należy również pochylić podczas wciągania flagi państwowej na maszt oraz w przypadku ogłoszenia minuty ciszy dla uczczenia czyjejś pamięci.